بایگانیِ آگوست, 2011

کارگاه 8


شمارۀ هشتم، مرداد 1390

پایین گذاری (226Kb)

در این شماره می خوانیم:

شعر: عطار

ادبیات: اسکندرنامه

واژه شناسی: -Meta

ویرایش: کاربرد غلط توسطِ…، از سویِ

نکتۀ ترجمه: friendly-

از زبان پیشکسوتان: رضا سیدحسینی

نظریۀ ترجمه: نظریه ها و مُدل ها

——————–

صفحۀ اول کارگاه