بایگانیِ شعر

یک متن و دو مسئله و شش مترجم


در ایام نمایشگاه کتاب فرصتی دست داد تا چند باری به نمایشگاه بروم و یک بار هم با دوستی به ساختمان پخش کتاب گسترش سر بزنیم. گسترش یکی از بزرگ ترین و قوی ترین پخشی های ایران است. به واسطۀ آشنایی و ارتباطی که دوست ام با مسئولان و رئیس پخش، آقای کاظم علمی، داشت، به ما اجازه داده می شد تا به بایگانی کتاب ها رفته و کتاب های مورد نظر خود را انتخاب کرده و با تخفیف 25 تا 30 درصد بخریم. در میان قفسه های تو-در-توی کتاب چشم ام به چند کتاب قدرت، تألیف راندا بِرن، افتاد. اگر خاطرتان باشد پیش تر در مطلبی با عنوان گیر ارشاد، خلاقیت ناشر، خندۀ مترجم در مورد ترجمۀ این کتاب نوشته بودم.

ادامهٔ مطلب »

متون قدیم


در بیان نقاط قوت اشعار احمد شاملو، خانم بهبهانی می گوید: «سبک ویژه ی  شاملو مرهون اطلاعاتش از متون قدیم و به ویژه تاریخ بیهقی است.»

او می گوید: «شاملو بعد از اینکه در هوای تازه خودش را نشان داد، وزن های قدیم شعر را به کلی کنار گذاشت و شروع کرد به پرداختن به آهنگ طبیعی کلمات که از روی متون قدیم در گوشش نشسته بود.»

بی بی سی فارسی

قایق کاغذی


چه قدر این شعر قشنگ است. از خواندنش سیر
نمی شوم. گفتم این لذت را با بقیه هم سهیم شوم.


یک جفت کفش

چند جفت جوراب با رنگ های نارنجی و بنفش

یک جفت گوشوارۀ آبی

یک جفت…

کشتی نوح است

این چمدان که تو می بندی!


بعد

ادامهٔ مطلب »