بایگانیِ صالح حسینی

معرفی کتاب


صالح حسینی از آن دست مترجمانی است که حساسیت خاصی به زبان فارسی و تأکید زیادی بر «روح زبان فارسی» دارد. در این کتاب نیز استاد صالح حسینی در بدو کلام و در پیشگفتار کتاب از «هجوم مغولی» معیارهای زبان­شناسی نو و اصول نظری فن ترجمه می­گوید و دلخوری و رنجیدگی او را می­توان در جمله جملۀ متن دید. تا سوء تفاهمی نشده نقل قولی از ایشان را بیاورم: «بدیهی است که اگر اصول و مبانی ترجمه، که سال ها تحقیق کارشناسان غربی است، به دست کسانی ترجمه شود که با روح زبان فارسی آشنایی دارند و تعبیرات نامطلوب و ناروا را وارد زبان نمی کنند بسیار مغتنم خواهد بود. ولی تأسف این جا است که چنین کاری بیشتر به دست آدم هایی صورت می گیرد که با زبان فارسی بیگانه اند…» از این رو، پیدا است که در این کتاب بیشتر با نقد و موشکافی گرفتاری ها و مشکلات زبان ترجمه و نارسایی آن مواجه خواهیم شد.

ادامهٔ مطلب »