بایگانیِ مجلۀ مطالعات ترجمه

شماره های 32 و 33 مطالعات ترجمه منتشر شد


مطالعات ترجمه با انتشار شماره های  32 و 33 روزآمد شد.

در شمارۀ 32 (زمستان 89) می خوانیم:

ادامهٔ مطلب »

شمارۀ 31 مجلۀ مطالعات ترجمه منتشر شد


در این شماره می خوانیم:

ادامهٔ مطلب »

شمارۀ ۳۰ مجلۀ مطالعات ترجمه


شمارۀ ۳۰ مجلۀ مطالعات ترجمه به زودی منتشر می شود.

در این شماره می خوانید:

ادامهٔ مطلب »

شماره ی 29 مطالعات ترجمه منتشر شد


در
این شماره می­خوانید:

ادامهٔ مطلب »