بایگانیِ نظریۀ ترجمه

دورۀ مبانی نظری ترجمه


مرکز پژوهش های ترجمه در نظر دارد تا با برگزاری دورۀ مبانی نظری ترجمه به صورتی نظام مند و نوین دانشجویان کارشناسی را با تئوری های ترجمه آشنا کند و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد را در این حوزه یاری رساند. در این دوره، تئوری های ترجمه به شیوه ای آموزش داده می شود که یادگیری عمیق، معنادار و پایدار دانشجویان و موفقیت در بخش مبانی نظری را در آزمون کارشناسی ارشد تضمین می کند.

ادامهٔ مطلب »

The Map: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies


This book is intended as a guide for student who are required to undertake research in Translation Studies and present it in written and/or oral form. It is not an introduction to Translation Studies as such; we assume that readers already have a basic familiarity with the field. The Map aims to provide a step-by-step introduction to doing research in an area which, because of its interdisciplinary nature, can present the inexperienced researcher with a bewildering array of topics and methodologie. We have called it The Map because it is designed to help you find your way through a relatively new and uncharted terrain.

File size: 1 MB
File type: Zip/PDF

Download

کتاب های انگلیسی با موضوع ترجمه


> این فهرست در دست تهیه است

برای دسترسی به کتاب های بیشتر در این زمینه به دستۀ کـتـابـخـانـه رجوع کنید.

زبان در مقالۀ علمی


در فضای مجازی مقاله ای در موضوع آموزش ترجمه پیدا کردم و با نگاهی به منابع مورد استفادۀ نویسنده مشتاق خواندن مقاله شدم. مقاله، طبق کلیشه­های موجود، از اهمیت موضوع (آموزش ترجمه) شروع می­کند و، در پیِ آن، از مسائل و مشکلات نظام آموزشی ایران می گوید و بعد راهکارهایی پیشنهاد می دهد. از پراکنده­کاری و غیرعلمی بودن مقاله که بگذریم، به موردی اشاره می کنم که در حین خواندن مقاله دلم را زد! وقتی ما در ایران از ترجمه صحبت می کنیم، یک طرف آن زبان فارسی است. نویسنده با این که به اهمیت ترجمه اذعان دارد و با نقل قول هایی از مترجمان بزرگ و نظریه پردازان و صاحب نظران ترجمه توصیه هایی به مسئولان، سیاست گذاران، و مترجمان می کند، متأسفانه خودش در اولین گام می لنگد! سواد فارسی نویسی نویسنده ضعیف است. بارزترین مشکل ایشان استفاده از جملات طولانی است که با ضرب و زور «که»، «و»، «تا»، و «پس» به هم وصله شده اند. نتیجه این می شود که جمله بی مزه و بی رمق می شود، یا در آخر جمله دو سه فعل پشت سر هم قطار می شوند. بگذریم که در میان برخی جمله ها پرانتز باز شده و، گاه، یک جمله برای توضیح آمده طوری که در روند پردازش ذهنی خواننده اخلال ایجاد می کند. یا مشکل دیگر، فاصلۀ طولانی انداختن بین فعل های ترکیبی است، چنان که درک پیام جمله را دشوار و خواننده را مجبور می کند که به اول جمله برگشته و دوباره بخواند.

از مشخصات اصلی و اولیۀ مقالات علمی سادگی و رسایی سبک نوشتاری است. و یکی از راه های نوشتن به سبک ساده و رسا استفاده از جملات کوتاه و متوسط است، مخصوصاً در زبان فارسی که فعل در آخر جمله می آید.

اگر بخواهیم بیشتر دقیق شویم، می بینیم که نویسنده از سبک یکسان و یکدست علمی نیز در مقاله استفاده نکرده. بعضی­جاها به دنبال جملات طولانی و کشدار جملات عامیانه می آیند. یا جملاتی در متن دیده می شود که نامفهوم یا دُش­فهم هستند.

این ها به مقاله و نویسنده مربوط می شود. حالا اگر بگویم این مقاله در همایشی با موضوع آموزش ترجمه پذیرفته شده، چه می گویید؟ یعنی کیفیت مقالات ارسالی این قدر پایین بوده که چنین مقاله ای ناگزیر به انتخاب داوران به جمع برگزیده ها پیوسته؟ امیدوارم در این وانفسای کاغذ نخواهند مقالات برگزیده را کتاب بکنند!

کتاب های فارسی با موضوع ترجمه


> غلط ننویسیم

> دربارۀ ترجمه، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (2)

> دربارۀ ویرایش، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (1)

> دربارۀ زبان فارسی، برگزیدۀ مقاله های نشر دانش (7)

> زبان باز

> بازاندیشی زبان فارسی

> از پست و بلند ترجمه (1)

> از پست و بلند ترجمه (2)

> نظری به ترجمه

> ترجمه و مترجم

> هفت گفتار دربارۀ ترجمه

> گفتارهایی در ترجمه

> هفده گفتار در اصول، روش و نقد ترجمه

> استعارۀ ترجمه (مجموعه مقالات دربارۀ ترجمه)

> دوشس و جواهرفروش و شش داستان کوتاه دیگر

> ترجمه های نامفهوم

> اصول و مبانی ترجمه

> ترجمۀ متون ادبی

> ترجمۀ متون ساده

> نکته های ویرایش

> فرهنگ هزاره

> فرهنگ پویا

> فرهنگ نشر نو

> فرهنگ بزرگ دوسویه

> فرهنگ مترجم

> فرهنگ عامیانۀ زبان فارسی

> فرهنگ برابرهای ادبی

> فرهنگ تکمیلی انگلیسی

> فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی

> فرهنگ درست نویسی سخن

> فرهنگ علوم انسانی (داریوش آشوری)

> فرهنگ تلفظ نام ها خاص

> فرهنگ تحلیلی واژه های انگلیسی

> واژه نامۀ روانشناسی

> واژنامۀ ویراستاران

> فرهنگ واژه های فارسی سره

Multiple Voices in the Translation Classroom: Activities, tasks and projects


 

Author: Maria González Davies
Publisher: John Benjamins Publishing Company
File size: 1.6MB
File type: pdf

 

 

Why this book?

To build the competence we want in our students we have to design precise
pedagogical tools – tools for particular purposes that will yield specific desired
effects. Shreve 1995: xiv

Compared to the literature on translation theory, on the best way to translate a text or on how to become a professional translator, publications on translation training per se are scarce. Most of these follow a teacher-centred approach to classroom dynamics with a bias towards teaching translation starting off with professional standards.

Download

Cultural Encounters in Translation from Arabic (Topics In Translation


 

Author: Said Faiq
Publisher: Multilingual Matters
File size: 1183 KB
File type: PDF

 


Mainstream translation studies hitherto have tended to neglect Arabic. This volume evaluates the ways in which translating from Arabic has helped to form and deform cultural identities, approaching the subject from a variety of perspectives: politics, economics, ethics and poetics.
Download

Translation in French and Francophone Literature and Film


The papers collected in the current volume are intended to add to the growing body of scholarship in the field of Translation Studies and to increase scholarly awareness of translation — in short, to make translation more “visible.” The variety of critical approaches represented here testifies to the current diversity of the field, from feminist translation practices to issues surrounding nationalism, postcoloniality,and globalization, to accounts of  of personal translational and editorial practices, to analyses of the marketing of translations in the United States.

Download

پیشنهاد کتاب با موضوع ترجمه


کتاب های فارسی

کتاب های انگلیسی

Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd Edition


Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd Edition

Edited by Mona BakerGabriela Saldanha

Binding/Format: Hardback

ISBN: 978-0-415-36930-5

Publish Date: October 28th 2008

Imprint: Routledge

Pages: 680 pages

File size: 4.8 MB
File type: pdf

Published in paperback for the first time, the Routledge Encyclopedia of Translation Studies is the ideal reference work for anyone with an academic or professional interest in translation. Drawing on the expertise of over ninety contributors from more than thirty countries, the Encyclopedia offers a detailed overview of translation studies. Part one covers the conceptual framework of the discipline, with topics including: drama, literary and poetry translation machine translation terminology and term banks Part two presents over 30 entries on the history of translation in major cultural and linguistic communities worldwide. As user-friendly as it is comprehensive, the Routledge Encyclopedia of Translation Studies is a groundbreaking work that has proved invaluable to students, teachers and professional linguists. Roger Bell, University of Lancaster, UK; Michael Cronin, Dublin City University, Ireland; Dirk Delabastita, Faculte des Universitaires Notre-Dame de la Paix, Belgium; Carol Maier, Kent State Univers
Download